AlgemeneVoorwaarden

Contact gegevens
Amyx
Prins Bernhardplein 200-A3
1097 JB Amsterdam
(0)85 - 0479243
-

 

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTIVE POWER B.V.

 

 

Artikel 1          Algemeen

1.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, uitleg en uitvoering van alle door Connective Power B.V. (hierna: CP) te sluiten overeenkomst(en) (hierna: de Overeenkomst) met derden (hierna: Opdrachtgever) inzake alle door CP te leveren diensten en faciliteiten op het gebied van onder meer, doch niet uitsluitend, software (advisering, ontwikkeling, levering, installatie etc.), data hosting, alsmede algemene diensten (advisering over, onderhoud van, alsmede installatie van apparatuur en diverse netwerk componenten, telefonische helpdesk etc.) (hierna: de Diensten).

 

1.2         De Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever of andere derden, worden door CP niet aanvaard en zullen geen deel uitmaken van een door CP met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie door CP. Opdrachtgever wordt geacht met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te hebben ingestemd.

 

1.3         Op alle Overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en/of inschrijvingen van CP (al dan niet tezamen met derden) zijn, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend van toepassing deze Algemene Voorwaarden, alsmede de bepalingen en/of inhoud van de door CP aan Opdrachtgever verstrekte opdrachtbevestiging, inclusief bijlage(n).

 

 

Artikel 2          Totstandkoming Overeenkomst

 

2.1         Overeenkomsten tussen CP en Opdrachtgever komen tot stand door en op het moment van schriftelijke acceptatie door CP van een ingediende aanvraag of order van Opdrachtgever.

 

2.2         De Diensten worden ingepland en uitgevoerd door CP nadat de rechtsgeldig getekende Overeenkomst door CP is ontvangen. Indien en voor zover de Diensten van CP door Opdrachtgever worden afgenomen zonder dat deze schriftelijk zijn overeengekomen is sprake van een de facto Overeenkomst en zijn alle bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

 

Artikel 3          Duur en beëindiging Overeenkomst

 

3.1         CP voert de Overeenkomst uit binnen de schriftelijk bij Overeenkomst overeengekomen tijd, dan wel binnen de tijd die voortvloeit uit de aard van de te verrichten Diensten. De door CP verrichtte Diensten staan ter beschikking van de Opdrachtgever na oplevering door CP, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.

 

3.2         CP is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Indien en voor zover er sprake is van gewichtige redenen of omstandigheden die voltooiing of voortzetting van de Overeenkomst door CP in redelijkheid niet mogelijk maken, kan CP de Overeenkomst echter terstond opzeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn. Voor beëindiging van de Overeenkomst op grond van gewichtige redenen aanvaardt CP geen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever.

 

3.3         Van gewichtige redenen kan onder meer, doch niet uitsluitend, sprake zijn indien de Opdrachtgever failliet is verklaard of een daartoe strekkend verzoek is ingediend bij de bevoegde rechtbank, indien een verzoek tot surseance van betaling is ingediend of een dergelijk verzoek is gehonoreerd, danwel Opdrachtgever de bedrijfsuitvoering heeft gestaakt.

 

3.4         Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Zodanige vroegtijdige opzegging laat onverlet het recht van CP tot uitbetaling door Opdrachtgever van de overeengekomen vergoeding betrekking hebbende op de reeds verrichte werkzaamheden, alsmede het recht van CP op eventuele schadevergoeding. Onder deze schade wordt onder meer, doch niet uitsluitend, begrepen de kosten die CP ter voorbereiding van de werkzaamheden heeft gemaakt zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de gemaakte kosten van reeds geleverde of uitgevoerde Diensten, gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, danwel ingeroepen diensten van derden.

 

Artikel 4          Betalingen

4.1         De door CP te verrichte diensten zullen op basis van de in de Overeenkomst opgenomen tarieven en prijzen worden gefactureerd aan Opdrachtgever. Alle door CP aan Opdrachtgever door te berekenen tarieven en prijzen zijn exclusief BTW.

 

4.2         Alle betalingen door Opdrachtgever dienen te geschieden op een door CP aan te wijzen bankrekening, onder vermelding van (het kenmerk van) de werkzaamheden of opdracht. Alle Diensten worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht bij Opdrachtgever, tenzij CP en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen. CP is steeds gerechtigd een voorschotdeclaratie in rekening brengen, alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen.

 

4.3         Alle betalingen aan CP dienen plaats te vinden door Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, ongeacht of Opdrachtgever de verrichte Diensten en/of aangeboden faciliteiten benut, tenzij CP en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De in dit lid genoemde termijn geldt als fatale termijn. Verstrekt Opdrachtgever een machtiging tot automatische incasso dan draagt Opdrachtgever zorg voor voldoende saldo en voor een toestemming tot afschrijving bij de bank- of giro instelling. Blijkt een bedrag niet incasseerbaar door CP, dan zal Opdrachtgever alsnog zorg dragen voor betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

4.4         Met betrekking tot extra kosten of uren die CP heeft moeten maken, daarin begrepen het uitvoeren van aanvullende diensten, geldt dat, indien veroorzaakt door Opdrachtgever, CP gerechtigd is deze apart bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever aanvaardt dat door het verrichten van aanvullende Diensten door CP het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Diensten kan worden beïnvloed.

 

4.5         Indien door Opdrachtgever een of meer betalingen niet binnen de overeengekomen termijn is/zijn verricht, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een daartoe strekkende mededeling vereist is. De Opdrachtgever is alsdan gehouden, naast de verschuldigde hoofdsom, tot vergoeding van 1,5% vertragingsrente per maand over het bedrag van de openstaande declaratie inclusief wettelijke rente, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

 

 

Artikel 5          Tekortkomingen Opdrachtgever

 

5.1         Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, dan is CP gerechtigd de Diensten voor Opdrachtgever met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde tijd op te schorten, alsmede de door haar en of door haar ingeschakelde derden eventueel vervaardigde software en/of materiaal en/of producten en/of faciliteiten onder zich te houden, een en ander tot het tijdstip waarop Opdrachtgever de vordering(en) van CP heeft voldaan. In het bijzonder is CP gerechtigd de betrokken website en domeinnamen (al dan niet tijdelijk of permanent) op te heffen.

 

5.2         In het geval bedoeld in het vorige lid, komen alle redelijke kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, alsmede de schade van CP en de door haar ingeschakelde derden als gevolg van verzuim of andere tekortkoming van de Opdrachtgever, voor rekening van Opdrachtgever. Het bedrag van de buitengerechtelijke kosten wordt daarbij gesteld op 15% van het bedrag van de totale contractuele schuld aan CP, met een minimum van EUR 500,-- (zegge: vijfhonderd Euro), of zoveel meer als de werkelijke buitengerechtelijke kosten bedragen.

Artikel 6          Verplichtingen Opdrachtgever

Algemene verplichtingen

6.1         Opdrachtgever zal CP steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en CP alle medewerking verlenen.

 

6.2         Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

 

6.3         CP heeft, indien de voor de uitvoering van Overeenkomst noodzakelijke gegevens door Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte schriftelijke afspraken ter beschikking  staan of worden gesteld aan CP, het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede het recht om de daardoor ontstane kosten volgens gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 

6.4         Indien Opdrachtgever schade veroorzaakt aan CP of derden, al dan niet door overtreding van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, is Opdrachtgever gehouden deze schade te vergoeden. Opdrachtgever vrijwaart CP tegen aanspraken van en schade aan derden die op enigerlei wijze mocht ontstaan, al dan niet door het gebruik door Opdrachtgever van de Diensten van CP.

 

6.5         Opdrachtgever dient CP binnen 24 uur na constatering van een mogelijk disfunctioneren, dan wel storing of vermeende aansprakelijkheden van CP schriftelijk in te lichten en Opdrachtgever zal CP een redelijke termijn geven voor herstel; indien voornoemde inlichting niet tijdig plaats vindt verliest Opdrachtgever ieder recht op enige vordering. Indien schade zou zijn ontstaan verwijtbaar aan CP kan de vergoeding nooit meer bedragen dan het voor de betreffende Opdrachtgever gefactureerde bedrag per jaar.

 

6.6         Ingeval medewerkers van CP op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden dienen te verrichten, dient Opdrachtgever kosteloos zorg te dragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zoals onder meer, doch niet uitsluitend, een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. Opdrachtgever zal CP vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van CP daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden als gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtgever, dan wel als gevolg van onveilige situaties in de organisatie van Opdrachtgever.

 

6.7         Opdrachtgever zal de van CP verkregen informatie, inlogspecificaties, user ids, alsmede password(s) niet ter beschikking stellen aan derden welke soortgelijke diensten aanbieden als CP, noch aan de daarmee gerelateerde rechtspersonen of natuurlijke personen.

 

6.8         Opdrachtgever zal de door CP ter beschikking gestelde faciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, doch niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, spamming, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet waarbij de Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

 

Bijzondere verplichtingen van Opdrachtgever ten aanzien van Hosting

 

6.9         Niettegenstaande het bepaalde in artikel 6.4, zal Opdrachtgever haar webhosting faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor teksten, plaatjes (images), aanprijzingen, reclame of overige publiciteit die betrekking hebben op pornografisch materiaal, Warez sites, illegale software sites, mp3 sites, chat-sites, webcam-sites e.d.

 

6.10      Bij verhuizing van internetdomeinen naar CP is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van de Overeenkomst met de betrokken provider en het verkrijgen van diens eventuele fiattering. Opdrachtgever blijft echter gehouden tot betaling van de door CP reeds geleverde Diensten ongeacht (het moment van) de verkrijging van de medewerking van de (vorige) provider van Opdrachtgever.

 

6.11      Indien Opdrachtgever haar domeinen verhuist of doet verhuizen van CP naar een andere provider blijven de bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht totdat Opdrachtgever volgens de bepalingen van artikel 3 heeft opgezegd. CP is gerechtigd de medewerking voor verhuizing van de domeinen naar een andere provider te weigeren indien er sprake is van onregelmatige opzegging door Opdrachtgever. De rechten van onbetaalde domeinen behoren aan CP toe en alle schade en kosten voortvloeiend uit beslaglegging en andere maatregelen terzake de inning hiervan komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. 

 

6.12      De Opdrachtgever zal nimmer de systemen en instellingen van CP of anderen beschadigen of de Diensten  gebruiken voor hacking, sniffing, DOS attacks, TCP/SYN, SPOOF, dan wel soortgelijke activiteiten. Voorts zal Opdrachtgever de door CP ter beschikking gestelde faciliteit niet (laten) ontdoen van of (laten) verruimen met de beveiligingsinstellingen (security) jegens derden.

 

6.13      De Opdrachtgever zal geen ongevraagde e-mail (spam) versturen en zal tevens niemand daartoe opdracht geven. De Opdrachtgever zal geen opdrachten verstrekken aan derden welke mailings in nieuwsgroepen uitvoeren (gelijk aan spam) of zich anderszins bezighouden met het versturen van e-mails in groten getale. Overtreding van dit artikel wordt beschouwd als een gewichtige reden in de zin van artikel 3.2.

 

6.14      Ingeval van inbreuk door Opdrachtgever op een of meer bepalingen van dit artikel
zal Opdrachtgever ten behoeve van CP een direct opeisbare boete verbeuren van EUR 15.000,--,(zegge vijftienduizend)  alsmede een boete van EUR 1.000,-- (zegge duizend) per dag dat de inbreuk voortduurt, een en ander ongeacht de bevoegdheid van CP om de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.

 

 

Artikel 7          Aansprakelijkheid

 

7.1         CP staat op geen enkele manier in voor aansprakelijkheden die Opdrachtgever op zich neemt ten opzichte van derden, dan wel die anderszins voor Opdrachtgever in verband met de Overeenkomst met CP (of de uitvoering daarvan) ontstaan.

 

7.2         CP is niet aansprakelijk voor schade aan informatiedragers van Opdrachtgever (of van derden) die door apparatuur of programmatuur van CP wordt veroorzaakt, noch voor schade of kosten die daaruit voortvloeien.

 

7.3         CP is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van gebreken in de door CP geleverde Diensten dan wel schade toegebracht aan eigendommen van de Opdrachtgever, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van CP.

                              

7.4         Tekortkomingen van CP in de nakoming van de Overeenkomst met de Opdrachtgever kunnen slechts aan CP worden toegerekend, indien zij te wijten zijn aan haar schuld, of indien zij krachtens de wet, de Overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening dienen te komen.

 

7.5         CP is niet verantwoordelijk voor de tools, applicaties en software van derden, noch op diens servers, noch op de lokale apparatuur waarmee Opdrachtgever werkt, tenzij schriftelijk anders tussen Opdrachtgever en CP is overeengekomen.

 

7.6         Opdrachtgever vrijwaart CP voor aanspraken van derden op CP terzake van de door CP voor Opdrachtgever verrichtte Diensten.

 

7.7         De in de voorgaande artikelen vervatte regeling van aansprakelijkheid en vrijwaring geldt mede ten behoeve van de ondergeschikten van CP en van diegenen, die door CP voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.

 

Artikel 8          Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

8.1     CP is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden. Opdrachtgever vrijwaart CP voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding als gevolg van enige inbreuk op rechten van intellectuele of industriële eigendom. Deze expliciete vrijwaring geldt voor onbepaalde tijd vanaf het moment dat de Overeenkomst tussen CP en Opdrachtgever tot stand is gekomen.

 

8.2         Op CP rust op geen enkel moment enige verplichting zich te vergewissen van de rechtmatige intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Opdrachtgever ten aanzien van het geleverde materiaal en/of Diensten uit hoofde van de Overeenkomst.

 

8.4         Alle rechten van intellectuele of industriële Eigendom van CP die voortvloeien of ontstaan uit diensten die CP voor Opdrachtgever verricht berusten uitsluitend bij CP, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Het is Opdrachtgever verboden door CP vervaardigde of verstrekte zaken, waaronder, maar niet beperkt tot, databestanden, offertes, concepten, strategieën, modellen, documentatie, software of andere materialen te kopiëren, aan derden ter inzage te geven/in gebruik te geven/over te dragen/in licentie te geven, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CP.

 

8.5               Indien in afwijking van artikel  8.4  CP bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde databestanden, offertes, concepten, strategieën, modellen, documentatie, software of andere materialen, over zullen gaan op Opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van CP onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van CP aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

Artikel 9          Overmacht

 

9.1     Indien CP door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Tevens heeft CP in geval van overmacht het recht om de  Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

9.2     Onder overmacht van CP wordt verstaan elke van de wil van CP onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van CP kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie van CP's Toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

 

Artikel 10        Overig

 

10.1   Het is CP toegestaan de in de Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

 

10.2    CP is gerechtigd de overeengekomen tarieven op grond van een nadien opgetreden stijging van kostprijsfactoren te verhogen en direct aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

10.3    Ingeval van overlijden van de Opdrachtgever, ingeval van fusie van de onderneming van Opdrachtgever met een derde, dan wel overgang van de onderneming van Opdrachtgever aan een derde, wordt de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voortgezet op naam en voor rekening van de rechtsopvolgers van Opdrachtgever.

 

10.4    In geval een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet-bindend, nietig of vernietigbaar zou blijken te zijn, dan zullen andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand blijven. Partijen zullen in dergelijke gevallen onderhandelen om deze Algemene Voorwaarden zodanig aan te passen dat deze zoveel mogelijk in overeenstemming is met het onderwerp en doel van deze Algemene Voorwaarden.

 

    10.5   Indien n of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met het bepaalde in de overeenkomst, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11        Wijziging Algemene Voorwaarden

 

11.1   CP heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

 

11.2   Indien CP de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal CP de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

 

11.3  Indien de Opdrachtgever een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Voorwaarde is dat Opdrachtgever de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging schriftelijk en aangetekend bij CP meldt.

 

Artikel 12        Geschillen en toepasselijk recht

 

12.1    Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst tussen CP en Opdrachtgever, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij CP en Opdrachtgever schriftelijk anders overeenkomen.

 

12.2    Op de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle offertes van CP is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.